Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy -Gorzany

Pakość, dnia 25 sierpnia  2010r.
KIO.7331-55/10

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 10 czerwca  2010r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 25 sierpnia  2010r. zostaje zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416 C, Rybitwy – Gorzany wraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i technicznymi związanymi z przedmiotową inwestycją, realizowana na działkach nr 167, nr 170/1i nr 172 w obrębie Wielowieś oraz nr 21/1 i nr 40 w obrębie Gorzany gmina Pakość, odcinek km 0+000,00 do km 1+545,00,

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00. 
Pakość, dnia 24 sierpnia 2010r.
KIO.7624-32-8/10
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez GMINĘ PAKOŚĆ z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 20 lipca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 24 sierpnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 167, 170/1, 172 - obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1, 40- obręb Gorzany, gm. Pakość.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
                         Pakość, dnia 24 sierpnia  2010r.
KIO.7624-32-9/10
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez  GMINĘ PAKOŚĆ z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 20 lipca 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24 sierpnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 167, 170/1, 172 - obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1, 40- obręb Gorzany, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 20 lipca 2010r.
KIO.7624-28-8/10
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 11 czerwca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 20 lipca 2010r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 170/1- obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1- obręb Gorzany, gm. Pakość.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
 


 Pakość, dnia 21 lipca 2010r.
KIO.7624-32-4/10
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 20 lipca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 21 lipca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 167, 170/1, 172 - obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1, 40- obręb Gorzany, gm. Pakość.
Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 8 lipca 2010r.
KIO.7624-28-6/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez GMINĘ PAKOŚĆ z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 11 czerwca 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 8 lipca 2010r. zostało wydane postanowienie niestwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany położonej na działkach nr 170/1- obręb Wielowieś,  oraz nr 21/1- obręb Gorzany, gm. Pakość.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 6 lipca 2010 r.
N/znak: KIO 7331-55/CP/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 11 czerwca 2010r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 3 lipca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy -Gorzany położonej na działkach nr 170/1- obręb Wielowieś oraz nr 21/1-obręb Gorzany, gm. Pakość. Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (6 lipca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 lipca 2010, 14:39:37)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (2 września 2010, 09:08:36)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1487