Wykonanie otworu studni głębinowej w m. Rybitwy, gm Pakość

Pakość, dnia 6 lipca  2010 r.  
KIO.7624-16-11/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Stanisława Krawczykowskiego wnioskiem z dnia 16 marca 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 6 lipca 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studni głębinowej w m. Rybitwy, gm Pakość.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (6 lipca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (6 lipca 2010, 14:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680