Budowa garażu blaszanego na działce nr 211/10 położonej przy ul. Jankowskiej w Pakości

Pakość, dnia 1 lipca 2010r.
KIO.7331-54/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

W związku ze złożonym przez Panią Katarzynę Wąż wnioskiem z dnia 25 czerwca 2010r., zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 1 lipca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie garażu blaszanego na działce nr 211/10 położonej przy ul. Jankowskiej w Pakości.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (1 lipca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 lipca 2010, 12:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2660