Uruchomienie stacji odzysku odpadów w m. Radłowo, gm. Pakość

 Pakość, dnia 30 czerwca  2010r.
KIO.7624-23-9/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Pana Sławomira Nadolskiego reprezentującego firmę KDW FROST Mróz, Nadolski s.c. wnioskiem z dnia 18 maja 2010r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 30 czerwca 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji odzysku odpadów w m. Radłowo, gm. Pakość.

Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (30 czerwca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 czerwca 2010, 14:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866