Budowy „Stanicy żeglarskiej na rzece Noteć”

Pakość, dnia 12 lipca  2010r.
KIO.7624-27-9/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 9 czerwca 2010r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12 lipca 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stanicy żeglarskiej na rzece Noteć jako elementu rewitalizacji zdegradowanej części miasta.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 21 czerwca 2010 r.
N/znak: KIO 7331-30/CP/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 1 kwietnia 2010r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 21 czerwca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy „stanicy żeglarskiej na rzece Noteć” realizowanej na działkach nr 2/25, 2/21, 2/13 i na części działek nr 84 i 2/14 położonych w rejonie rzeki Noteć i ul. Topolowej w obrębie Pakość, wraz z wykonaniem innych niezbędnych urządzeń budowlanych związanych z funkcją terenu, oraz przebudowa i budowa dojazdów dojść i chodników do projektowanej stanicy.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (21 czerwca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 czerwca 2010, 15:48:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 lipca 2010, 08:50:21)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405