Budowy odcinka sieci gazociągu dn 110 PE w ulicach gminnych - działka nr 20/20 (ul. Ks. Kurzawskiego) i działka nr 19 (rejon ul. Mieleńskiej) wraz z przyłączem gazu

Pakość, dnia 24 czerwca 2010 r.
N/znak: KIO 7331-41/CP/10
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Pana Romana Szweda reprezentującego  inwestora - Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz   wniosku z dnia 13 maja 2010r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 24 czerwca 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka sieci gazociągu dn 110 PE w ulicach gminnych - działka nr 20/20 (ul. Ks. Kurzawskiego) i działka nr 19 (rejon ul. Mieleńskiej) wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce nr 137/21 (obręb Ludkowo) realizowana wraz z innymi niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i  technicznymi.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Chełminiak (24 czerwca 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2010, 07:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2342