Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec oraz przebudowa boiska sportowego

Pakość, dnia 25 stycznia 2010 r.
N/znak: KIO 7331-9/CP/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość  z wnioskiem z dnia 19.01. 2010r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)  i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 21 listopada 2008r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec oraz przebudowa boiska sportowego, położonego na działkach nr , 103/1, 103/2, 103/3 i 107 obręb Kościelec, gm. Pakość.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu od godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (25 stycznia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (22 marca 2010, 07:59:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1514