Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności

Pakość, dnia 14 kwietnia  2010r.
KIO.7624-8-11/10

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 22 stycznia 2010r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14 kwietnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.   Pakość, dnia 14 kwietnia 2010r.
KIO.7624-8-10/09

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 22 stycznia 2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 14 kwietnia 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.Pakość, dnia 30 marca 2010r.
N/znak: KIO 7624-8-8/10
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 22 stycznia 2010r. wnioskiem z dnia 16 lipca 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 30 marca 2010r. zostało wydane postanowienie niestwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
Pakość, dnia 22 stycznia 2010 r.
N/znak: KIO 7624-8-4/09
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 22 stycznia  2010r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 22 stycznia 2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności. Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
           
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (22 stycznia 2010)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 stycznia 2010, 07:51:03)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 kwietnia 2010, 13:51:22)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1352