Zastępca Burmistrza

Szymon Łepski
tel. 52 566 60 76
fax. 52 566 60 75
e-mail: szymon.lepski@pakosc.pl
Pokój nr 5 (Parter Urzędu Miejskiego w Pakości)
 
 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza, w szczególności:
  1. sprawuje bezpośredni nadzór nad:
   - Referatem Organizacyjno – Prawnym,
   - Referatem Oświaty, Kultury i Promocji Gminy,
   - Referatem Spraw Obywatelskich, Ochrony Zdrowia i Spraw Obronnych,
   a także koordynuje prace tych Referatów i nadzorowanych przez te Referaty jednostek organizacyjnych gminy, 
  2. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie prawnej obsługi Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, 
  3. przygotowuje projekty statutów i regulaminów pracy urzędu i jednostek pomocniczych oraz projekty zmian do tych aktów, 
  4. nadzoruje przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza, 
  5. zapewnia prawidłowe przygotowanie materiałów pod obrady Rady i jej organów, 
  6. koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami, z wyłączeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, 
  7. koordynuje wspólne działania Referatów w zakresie przygotowywania projektów wniosków o dofinansowanie zadań z funduszy europejskich, 
  8. wydaje na podstawie upoważnienia Burmistrza decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
  9. nadzoruje funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, 
  10. wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych, 
  11. potwierdza własnoręczność podpisu oraz zgodność odpisu z oryginałem w zakresie określonym przepisami prawa lub wynikającym z upoważnienia Burmistrza, 
  12. koordynuje funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie, 
  13. nadzoruje funkcjonowanie procesów systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, 
  14. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, 
  15. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

metryczka


Wytworzył: Szymon Łepski (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (13 sierpnia 2013, 11:46:31)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2019, 07:18:11)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12406