Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego uwag do Programu współ­pracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Infor­macja o moż­liwo­ści zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie uwag do załączonego projektu Programu współ­pracy Gminy Pakość na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz pod­miotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolontariacie.

Uwagi do projektu można prze­słać na adres Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub na adres e-​mail m.jarzynowski@pakosc.pl w ter­minie 7 dni od udostęp­nienia programu.

Treść programu (192kB) pdf

Odpowiedzi na uwagi do programu 2021.11.26 (220kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariusz Jarzynowski (17 listopada 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2021, 13:11:11)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (26 listopada 2021, 12:08:38)
Zmieniono: Publikacja odpowiedzi na wniesione uwagi do programu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 197