Zaproszenie do pracy w Komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne – upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Burmistrz Pakości zaprasza przedstawicieli tych podmiotów do prac w Komisji konkursowej.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: m.jarzynowski@pakosc.pl, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość z dopiskiem „Komisja Konkursowa — upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2021” do 25 stycznia br. do godz. 14.00.
 
Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą: przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez ww. organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje, które biorą udział w konkursie. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Komisja konkursowa powołana zostanie zarządzeniem Burmistrza w składzie:
a) 3 przedstawicieli Burmistrza Pakości oraz
b) 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych/​podmiotów wymienionych w art.3 ust3. ustawy.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania z udziałem przedstawicieli tych organizacji.

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Formularz zgłoszenia (102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (18 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek Malinowski (18 stycznia 2021, 09:28:08)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 stycznia 2021, 09:33:59)
Zmieniono: Poprawa błędu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243