Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Pakości zaprasza organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą Pożytku.
 
2. Organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Pożytku.
 
3. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku poprzez dostarczenie zgłoszenia Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i siedzibę Organizacji zgłaszającej;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji Organizacji zgłaszającej;
3) numer telefonu i adres e-mail Organizacji zgłaszającej;
4) imię i nazwisko oraz wskazanie funkcji pełnionej w Organizacji przez osobę zgłaszającą kandydata w imieniu Organizacji, a także jej podpis;
5) imię i nazwisko kandydata na członka Rady Pożytku, jego numer telefonu oraz adres e-mail;
6) dane Organizacji, w której działa kandydat na członka Rady Pożytku - data rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji;
7) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady Pożytku, które przydatne będą w Radzie Pożytku;
8) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Pożytku.
5. Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku dołącza do zgłoszenia:
1) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
2) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne;
3) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny Organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.
6. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej, krótkim opisem doświadczeń i umiejętności każdego kandydata na członka Rady Pożytku zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości, do czasu powołania Rady Pożytku.
 
7. W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów Burmistrz przedłuża nabór kandydatów.
 
8. W terminie 14 dni od dnia opublikowania listy, o której mowa w pkt 6, Organizacje mogą głosować na 5 kandydatów, przy czym wybór kandydatów na członków Rady Pożytku winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 
9. Głosy na kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt 8 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.
 
10. Wynik głosowania ustala powołana przez Burmistrza komisja złożona z dwóch przedstawicieli Burmistrza, jednego przedstawiciela Rady Miejskiej i jednego przedstawiciela Organizacji.
 
11. Do Rady Pożytku wchodzi 5 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
 
12. W przypadku zgłoszenia jedynie pięciu kandydatów na członków Rady Pożytku, powołuje się ich bez przeprowadzania głosowania.
 
13. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Burmistrz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości w terminie 10 dni od daty zakończenia procedury wyboru. 
 
Pakość, 29.06.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (30 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (30 czerwca 2020, 10:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287