Oferta realizacji zadania publicznego

Dnia 18 listopada 2019r. do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Zespół Spor­towy Kościelec na wspar­cie realizacji zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu pt. „Udział drużyny Seniorów w rywalizacji spor­towej w zakresie piłki nożnej — przygotowanie zawodników do udziału w rundzie wiosennej”.
Oferta została złożona na pod­stawie prze­pisów art 19 a ustawy o działal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­tariacie (Dz. U. z 2019 r. poz 688). Wszel­kie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać w ter­minie 7 dni od dnia zamiesz­czenia oferty.

Treść oferty (568kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (18 listopada 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (18 listopada 2019, 14:43:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366