Zaproszenie do prac w Komisji Konkursowej upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019

W związku z ogłoszeniem otwar­tego kon­kursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o działal­no­ści pożytku publicz­nego i o wolon­tariacie na zadania publiczne – upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne pod­mioty prowadzące działal­ność pożytku publicz­nego w 2019 r. Bur­mistrz Pako­ści zaprasza przed­stawicieli tych pod­miotów do prac w Komisji konkursowej.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącz­nik do niniej­szego ogłoszenia, drogą elek­troniczną na adres: promocja@pakosc.pl, osobi­ście w Sekretariacie Urzędu Miej­skiego lub za pośred­nic­twem poczty na adres: Urząd Miej­ski w Pako­ści, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość z dopiskiem „Komisja Kon­kur­sowa — upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu 2019” do 30.01.2019r. do godz. 15.00.

Zgod­nie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą: przed­stawiciele organu wykonaw­czego jed­nostki samorządu terytorial­nego oraz osoby wskazane przez ww. organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje, które biorą udział w kon­kur­sie. Udział w pracach komisji kon­kur­sowej jest nieodpłatny.

Komisja kon­kur­sowa powołana zostanie zarządzeniem Bur­mistrza w składzie:
a) 3 przed­stawicieli Bur­mistrza Pako­ści oraz
b) 3  przed­stawicieli organizacji pozarządowych/​podmiotów wymienionych w art.3 ust3. ustawy.   
                                                           
W przy­padku więk­szej liczby zgłoszeń wybór osób reprezen­tujących organizacje pozarządowe zostanie prze­prowadzony w drodze losowania z udziałem przed­stawicieli tych organizacji.
Komisja kon­kur­sowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub pod­mioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji kon­kur­sowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji kon­kur­sowej, lub
3) wszyst­kie powołane w skład komisji kon­kur­sowej osoby pod­legają wyłączeniu na pod­stawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Formularz zgłoszeniowy (102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (23 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (23 stycznia 2019, 11:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583