Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów Szkół, Zespołu Placówek Oświatowych oraz Przedszkola Publicznego

BURMISTRZ GMINY PAKOŚĆ
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

 1. Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,ul. Błonie 2, 88-170 Pakość;
 2. Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, ul. Szkolna 44, 88-170 Pakość;
 3. Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, Kościelec 44, 88-170 Pakość;
 4. Przedszkola Publicznego w Pakości, ul. św. Jana 14, 88-170 Pakość;

  dla których  organem prowadzącym jest Gmina Pakość.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373, z późn. zm.), powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
 11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 12. oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 poz. 1379) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) w przypadku  nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora  ………………………… w ………………*”,  w terminie do 28 czerwca 2017 r. do godz. 15.00, w Urzędzie Miejskim w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, sekretariat, lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość (liczy się data stempla pocztowego).

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pakości.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie komisji  zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

______________________________
*wpisać pełną nazwę szkoły, do której kandydat aplikuje na stanowisko dyrektora

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Pakości (14 czerwca 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 czerwca 2017, 13:21:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204