Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.


Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.)

I. Rodzaj zadania, którego realizacja podlega wsparciu:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Pakość,

II. Realizacja zadania:
Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
1. szkolenie w zorganizowanej formie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, lekkoatletyki oraz innych dyscyplin sportowych,
2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia,
3. udział w rozgrywkach i zawodach sportowych,
4. zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji  zadania,
5. zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
6. promocję osiągnięć sportowych miasta i gminy.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania winna nastąpić w całości w okresie do 31.12.2017 r. Zadanie winno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej ze zwycięzcą konkursu. Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informację, że zadanie jest dotowane z budżetu gminy Pakość. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany systematycznie dostarczać do Referatu Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pakości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@pakosc.pl informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu realizacji zadania.
 
IV. Wysokość środków publicznych:
1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania  –  215 000,00 zł,
2. Kwoty przeznaczone na realizację zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Pakość w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Z dotacji mogą być pokryte jedynie koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.
4. Burmistrz Pakości ma prawo uznać zaproponowane przez oferenta pozycje w kosztorysie za niecelowe i wskazać pozycje, które nie będą finansowane z dotacji.
5. Wydatki mogą być ponoszone w terminie określonym w umowie jako termin realizacji zadania publicznego, nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.
6. Na realizację zadań, o których mowa w pkt II Gmina Pakość udzieliła w 2016 r. podmiotom uprawnionym dotacji w kwocie 212 500,00 zł .

V. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiot ubiegający się o dotację musi wykonać zadanie na rzecz gminy Pakość,
2. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę.
3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji.
4. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaproponować aktualizację opisu działań/harmonogramu/kosztorysu zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
6. Aktualizację opisu działań/harmonogramu/kosztorysu zadania powinno złożyć się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu według załączonego druku.
7. Burmistrz Pakości może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 7 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
9. Burmistrz Pakości odmówi podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w konkursie lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
10. Kwota dofinansowania w zakresie wspierania wykonania zadania publicznego nie może przekroczyć 90% kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
11. Oferent ma prawo, w ramach wkładu własnego wnieść wkład osobowy w tym pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy w maksymalnej wysokości 3% kosztów realizacji zadania publicznego.

VI. Termin, tryb i warunki składania ofert:
1. Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2017 roku z dopiskiem „Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku”.
2. W konkursie oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
3. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych samych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300); druki oferty można pobrać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości www.bip.pakosc.pl, a także ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości www.pakosc.pl.
4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Oferta powinna być wypełniona komputerowo, maszynowo lub odręcznie w sposób czytelny.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
7. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
8. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upłynięciu ostatniego dnia terminu przyjmowania ofert.
9. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości, dodatkowo zwycięzca zostanie powiadomiony na piśmie.
10. Do ofert należy dołączyć:
- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
11. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty.
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Pakości ogłosi decyzję    o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom.
2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i kryteriów w niniejszym ogłoszeniu.
3. W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.
4. Wybór oferty/ofert nastąpi w szczególności w oparciu o: 
- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
- kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność i kompletność),
- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
- planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
- realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).
  
VIII. Informacje dodatkowe
1. Informacje dotyczące konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl, a także na stronie internetowej www.pakosc.pl.
2. W sprawie konkursu należy kontaktować się z Kierownikiem Referatu Oświaty Kultury i Promocji Gminy p. Mariuszem Jarzynowskim, tel. 523569041, adres e-mail: m.jarzynowski@pakosc.pl.

Zarządzenie nr 185/2017 Burmistrza Pakości z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

metryczka


Wytworzył: Paulina Kruszka (9 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2017, 15:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1456