Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024


Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), Burmistrz Pakości obwieszczeniem z dnia 18 listopada 2016 r. zaprosił mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024. Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i słupach ogłoszeniowych na terenie gminy. Konsultacje prowadzone były w dniach od 18 listopada 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

W konsultacjach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje społeczne i grupy nieformalne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty działające na obszarze rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
 • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji,
 • spotkania konsultacyjne, podczas których oprócz prezentowania informacji, prowadzona była debata z uczestnikami – spotkania odbyły się 1 oraz 8 grudnia 2016 r. w miejscowości Pakość,
 • zbieranie uwag ustnych (przekazywanych telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną).
Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej gminy (www.pakosc.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości. Wypełniony formularz konsultacji można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub składać bezpośrednio w Urzędzie.

W dniach 1 i 8 grudnia w miejscowości Pakość odbyły się spotkania konsultacyjne, które przeprowadziła firma Faber Consulting Polska Sp. z o.o. wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.

Program spotkania wyglądał następująco:
 • powitanie uczestników spotkania,
 • wyłożenie podstawowych informacji na temat Programu Rewitalizacji,
 • etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji,
 • przypomnienie podstawowych pojęć związanych z rewitalizacją,
 • omówienie wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji,
 • cele i kierunki działań rewitalizacyjnych,
 • szczegółowe omówienie poszczególnych projektów rewitalizacyjnych zawartych w programie,
 • przypomnienie o toczących się konsultacjach.
Najważniejszą częścią spotkania było omówienie i przedyskutowanie projektów rewitalizacyjnych, które znalazły się na liście podstawowej w programie. Dyskutowano również nad innymi pomysłami, w wyniku czego do programu został wprowadzony dodatkowy projekt w tabele działań uzupełniających i wspierających proces rewitalizacji. Łącznie we wszystkich spotkaniach brało udział 13 osób.
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zgłaszania uwag do konsultowanych dokumentów oraz zadawania pytania.

Podsumowanie zgłoszonych uwag przedstawia załącznik nr 1.

Wnioski  
                                                
Zgłoszone uwagi dotyczące zawarcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Pakość na lata 2016-2024 dodatkowego projektu rewitalizacyjnego zostały uwzględnione. Uwagi dotyczące kształtu znajdujących się na liście projektów także zostały uwzględnione. Nie zgłoszono innych uwag.

Niniejsze sprawozdanie z konsultacji społecznych umieszcza się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości.


Załącznik nr 1 do raportu (241kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (22 grudnia 2016)
Opublikował: Adrianna Nowicka (23 grudnia 2016, 08:07:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589