Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje, iż w wyniku roz­strzygnięcia w dniu 6 marca 2015 r. kon­kursu ofert na wykonanie zadania publicz­nego w zakresie upo­wszech­niania kul­tury fizycz­nej i sportu na rzecz gminy Pakość do finan­sowego wspar­cia zostały zakwalifikowane oferty złożone przez:

 • Międzysz­kolny Uczniow­ski Klub Spor­towy „SOKÓŁ” w Pako­ści z siedzibą w Pako­ści, ul. Szkolna 44 – w kwocie 26.500
 • Miejsko-​Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor­towe w Pako­ści – w kwocie 50.000
 • Klub Spor­towy „Notecianka” z siedzibą w Pako­ści, ul. Jan­kow­ska 12 – w kwocie 130.000
 • Ludowy-​Uczniowski Klub Spor­towy w Kościelcu z siedzibą Kościelec 125 – w kwocie 1000
 • Yacht Klub Ino­wrocław z siedzibą w Ino­wrocławiu, ul. Al. Okrężna 79 – w kwocie 2500
 • Stowarzyszenie Roz­woju Sołec­twa Wielowieś w Gminie Pakość – w kwocie 5000

Bur­mistrz Pako­ści
Wiesław Koń­czal


BURMISTRZ PAKOŚCI 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 
I. Rodzaj zadania, którego realizacja podlega wsparciu:
 
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Pakość,
 
II. Realizacja zadania:
 
Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:  
 1. szkolenie w zorganizowanej formie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, lekkoatletyki oraz innych dyscyplin sportowych,
 2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia,
 3. udział w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 4. zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
 5. zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
 6. promocję osiągnięć sportowych miasta i gminy. 
III. Terminy i warunki realizacji zadania:
 
Realizacja zadania winna nastąpić w całości w okresie do 31.12.2015 r.,
Zadanie winno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej ze zwycięzcą konkursu.
Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informację, że zadanie jest dotowane z budżetu gminy Pakość. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
Oferent jest zobowiązany systematycznie dostarczać do Referatu Oświaty Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pakości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@pakosc.pl informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu realizacji zadania.
 
IV. Wysokość środków publicznych:  
 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania –  215 000,00 zł,
 2. Kwoty przeznaczone na realizację zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Pakość w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu,
 3. Z dotacji mogą być pokryte koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego. 
Na realizację zadań, o których mowa w pkt II Gmina Pakość udzieliła w 2014 r. podmiotom uprawnionym dotacji w kwocie 215 000,00 zł
 
V. Zasady przyznawania dotacji:  
 1. Podmiot ubiegający się o dotację musi wykonać zadanie na rzecz gminy Pakość,
 2. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę,
 3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji,
 4. Podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.  W takim przypadku oferent może w formie pisemnej odstąpić od podpisania umowy lub zaproponować aktualizację opisu działań/harmonogramu/kosztorysu zadania. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
 6. Burmistrz Pakości może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o wykonanie zadania publicznego, umowa zostanie rozwiązana z winy oferenta, nawet gdy podjął on już działania i poniósł wydatki związane z realizacją zadania.
 8. Burmistrz Pakości odmówi podpisania umowy oferentowi wyłonionemu w konkursie lub rozwiąże podpisaną umowę, gdy w wyniku kontroli i oceny realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.
 9. Oferent musi posiadać minimum 10% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł. 
VI. Termin, tryb i warunki składania ofert:
 
 1. Oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2015 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na  wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku”,
 2. W konkursie oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
 3. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r.  Nr 6, poz. 25); druki oferty można pobrać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości www.bip.pakosc.pl ,a także  ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości www.pakosc.pl
 4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 5. Wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego,
 6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upłynięciu ostatniego dnia terminu przyjmowania ofert,
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości, dodatkowo zwycięzca zostanie powiadomiony na piśmie
 8. Do oferty należy dołączyć:
  - oryginał lub kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od jego wystawienia),
  - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę      niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru –   dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  - inne ważne zdaniem oferenta informacje dotyczące przedkładanej oferty. 
 9. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty. 
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.  
 1. W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Pakości ogłosi decyzję   o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom
 2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t., z późn. zm.) i kryteriów w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.
 4. Wybór oferty/ofert nastąpi w szczególności w oparciu o:
  - możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
  - kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność i kompletność),
  - jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
  - planowany przez oferenta, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - realizację zleconych zadań publicznych przez oferenta w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) 
VIII. Informacje dodatkowe  
 1. Informacje dotyczące konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl, a także na stronie internetowej www.pakosc.pl
 2. W sprawie konkursu należy kontaktować się z Kierownikiem Referatu Oświaty Kultury i Promocji p. Mariuszem Jarzynowskim, tel. 523569041, adres e-mail: m.jarzynowski@pakosc.pl.

Karta oceny formalnej (22kB) pdf
Karta oceny merytorycznej (58kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Lewandowska (19 stycznia 2015)
Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2015, 12:30:31)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 marca 2015, 14:17:31)
Zmieniono: Publikacja ogłoszenia Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1444