Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

BURMISTRZ PAKOŚCI  
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2, art.11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 
I. Rodzaj zadania, którego realizacja podlega wsparciu:  
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Pakość,
 
II. Realizacja zadania:  
Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:  
 1. szkolenie w zorganizowanej formie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, lekkoatletyki oraz innych dyscyplin sportowych,
 2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną, sport i zdrowy styl życia,
 3. udział w rozgrywkach i zawodach sportowych,
 4. zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania,
 5. zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
 6. promocję osiągnięć sportowych miasta i gminy.
III. Terminy i warunki realizacji zadania:  
 1. realizacja zadania winna nastąpić w całości w okresie do 31.12.2013 r.,
 2. zadanie winno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej ze zwycięzcą konkursu.
IV. Wysokość środków publicznych:  
 1. wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania –  215 000,00 zł,
 2. kwoty przeznaczone na realizację zadania mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Pakość w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu,
 3. kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Na realizację zadań, o których mowa w pkt II Gmina Pakość udzieliła w 2012 r. podmiotom uprawnionym dotacji w kwocie 214 000,00 zł
 
V. Zasady przyznawania dotacji:  
 1. podmiot ubiegający się o dotację musi wykonać zadanie na terenie gminy Pakość,
 2. zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu składającego ofertę,
 3. podmiot składający ofertę na realizację zadania winien posiadać doświadczenie w jego realizacji,
 4. podmiot składający ofertę winien posiadać odpowiednia kadrę i bazę niezbędną do jego realizacji.
VI. Termin, tryb i warunki składania ofert:  
 1. oferty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88 – 170 Pakość lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2013 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na  wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku”,
 2. ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536); druki oferty można pobrać osobiście w Centrum Informacji Publicznej w Pakości lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości (www.bip.pakosc.pl),
 3. oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 4. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od jego wystawienia),
 5. wnioski mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; organizacje nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego,
 6. ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po upłynięciu ostatniego dnia terminu przyjmowania ofert,
 7. informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości; dodatkowo zwycięzca zostanie powiadomiony na piśmie
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Burmistrz Pakości ogłosi decyzję   o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom.
W celu opiniowania złożonych ofert zostanie powołana komisja konkursowa.

Wybór oferty/ofert nastąpi w szczególności w oparciu o:  
 1. ocenę celowości ofert, zakresu rzeczowego oraz dostępności,
 2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz niezbędnego potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego,
 3. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa,
 4. ocenę osiągnięć w realizacji innych, podobnych do w/w zadań,
 5. ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów (jeżeli były realizowane), w szczególności pod względem rzetelności i terminowości wykonania i rozliczania zadania. 
VIII. Informacje dodatkowe  
 1. informacje dotyczące konkursu można również znaleźć na stronie internetowej www.bip.pakosc.pl
 2. w sprawie konkursu należy kontaktować się z Inspektorem ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi p. Maciejem Kopczyńskim,  tel. 52 356 90 41,  adres e-mail: promocja@pakosc.pl
Oferta realizacji zadania publicznego (255kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Kopczyński (2 stycznia 2013)
Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2013, 12:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2048