Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Pakości
ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów w:
 
 1. Gimnazjum w Pakości
 2. Szkoły Podstawowej w Pakości
 3. Przedszkola Miejskiego w Pakości
 4. Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu
Wymagania jakie powinna spełniać osoba, ubiegająca się o stanowisko dyrektora danej szkoły lub placówki, wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 89,poz.826 i Nr189, poz. 1854).
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:  
 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która ukończyła studia wyższe magisterskie(w przypadku szkół i placówek każdego typu)lub studia wyższe zawodowe (w przypadku szkół podstawowych i przedszkoli) lub ukończyła kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych (w przypadku szkół podstawowych) i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w wymiarze zajęć co najmniej 120 godzin w okresie od dnia 1 września 2000 roku;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. w okresie pięciu lat, bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora, uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę  dorobku zawodowego;
 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne
 7. nie była karana za przestępstwo popełnione  umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
 8. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1  pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 ro o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. zgłoszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzasadnieniem;
 2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
 3. życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o wymaganym pięcioletnim stażu pracy, w przypadku nauczyciela akademickiego pracy dydaktycznej;
 4. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 6. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie  o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą lub o ukończeniu kursu doskonalącego  z  zakresu zarządzania oświatą w wymiarze zajęć co najmniej 120 godzin w okresie od dnia 1stycznia 1992 r. do dnia 1 września 2000r.
 7. ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku, w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 8. zaświadczenie  lekarskie  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych   do   wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta  Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r Nr 97,poz. 674 z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.  nr14 poz. 114);
 12. oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zgodnie z ustawą z dnia 18 października 206 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. Nr 218 ,poz. 1592 z późniejszymi zmianami) 
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Kandydaci  składają   oryginały dokumentów, o których mowa w  pkt  4 -7 lub poświadczone   kopie tych dokumentów.  
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ”Konkurs na.............. (podać   konkretną placówkę), w  terminie  14 dni  od  dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:
 
Urząd Miejski w Pakości
88 170  Pakość
ul. Rynek  4
   
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pakości. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest p. Mieczysław Ruchniak – 602 606 054.

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Ruchniak (20 marca 2012)
Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2012, 10:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2755