Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działki 34/92 obr. Dziarnowo, gm. Pakość.


Pakość, 03 grudnia 2019 r. 
 KIO.6733.10.15.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49, art. 104 ust. 1 i 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 03 grudnia 2019 r. wydana została decyzja zmieniająca ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
 Pakość, 07 sierpnia 2019 r.  
KIO.6733.10.12.2019 
  
O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że w dniu 07 sierpnia 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działek nr 34/92, 34/93 obręb Dziarnowo, gm. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Pakość, 24 czerwca 2019 r. 
KIO.6733.10.5.2019
          
OBWIESZCZENIE

o wniesieniu zmiany do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

strony o wniesieniu zmiany do złożonego wniosku przez Gminę Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działki nr 34/92, obręb Dziarnowo, gm. Pakość dot. uwzględniania dodatkowej działki tj. 34/93 obr. Dziarnowo, gm. Pakość.    

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.       
  
  

Pakość, 16 maja 2019 r.
KIO.6733.10.3.2019          

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 13 maja 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem socjalnym we wsi Dziarnowo, na terenie działki 34/92 obr. Dziarnowo, gm. Pakość.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (16 maja 2019)
Opublikował: Magdalena Gromek (16 maja 2019, 14:15:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (3 grudnia 2019, 08:48:00)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143