Referat Organizacyjno - Prawny (OP)

tel. 52 566 60 86
fax. 52 566 60 75

Pokój nr 14 (I piętro Urzędu Miejskiego w Pakości)

Numery telefonów do poszczególnych komórek referatu:
52 566 60 73, 52 566 60 86

Do zadań Referatu Organizacyjno - Prawnego (OP) należy w szczególności:

1) w zakresie zapewnienia obsługi organizacyjnej Burmistrzowi i Sekretarzowi oraz spraw kancelaryjno-technicznych:

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
d) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza,
e) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
f) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
g) prowadzenie archiwum zakładowego,
h) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
i) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesanta,

2) w zakresie administracyjno – gospodarczej obsługi Urzędu:

a) zabezpieczenie i ubezpieczenie mienia Urzędu,
b) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz na zewnątrz na terenie należącym do Urzędu,
c) prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
d) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
e) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
f) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
g) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
h) prowadzenie księgi inwentarzowej,

3) w zakresie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji:

a) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej Komisje,
c) przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
d) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
e) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej Komisji i Burmistrza,
f) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
g) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej Komisji,
h) przesyłanie uchwał Rady do publikacji i podawanie ich do wiadomości publicznej w sposób określony przez Radę,
i) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
j) zapewnienie obsługi organizacyjnej Przewodniczącemu Rady,
k) organizowanie szkoleń radnych,
l) prowadzenie podstawowej dokumentacji z działalności sołectw,
ł) obsługa zebrań wiejskich i środowiskowych,
m) przygotowywanie uroczystości państwowych i gminnych,

4) w zakresie spraw kadrowo – organizacyjnych:

a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
b) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
c) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
d) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
e) opracowanie i proponowanie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu,
f) zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
g) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i staży,
h) organizowanie we współdziałaniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
i) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
j) ewidencja czasu pracy pracowników,
k) kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
l) prowadzenie obsługi techniczno – kancelaryjnej w trakcie wyborów i referendum,
ł) koordynowanie współpracy z organami administracji rządowej,
m) realizacja zadań związanych z podziałem administracyjnym Gminy,
n) nadzór nad działalnością Centrum Komunikacji Społecznej w Kościelcu,

5) w zakresie wykonywania obsługi prawnej Urzędu:

a) udzielanie komórkom organizacyjnym Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
b) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych stanowionych przez Radę i Burmistrza,
c) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zadań wykonywanych przez Gminę,
d) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego o istotnym znaczeniu dla Gminy,
e) zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących działania Gminy,
f) udzielanie pomocy prawnej gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

6) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) okresowa analiza stanu bhp i zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
b) stwierdzanie zagrożeń zawodowych oraz ocenianie, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą,
c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
d) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
e) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
f) udział w dochodzeniach powypadkowych,
g) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
h) prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników.

Wytworzył: admin (25 czerwca 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (25 czerwca 2003, 13:50:51)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (18 czerwca 2019, 07:26:54)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7476

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij