Zarządzenie nr 15/07BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 lutego 2007w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach ratowniczych

Zarządzenie nr 15/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 lutego 2007


w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach ratowniczych

Na podstawie art. 28 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.¹) oraz art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości w wysokości 8 zł  za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) oraz udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 5/99 Burmistrza Gminy Pakość z dnia 21 września 1999 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach ratowniczych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal  

 

______________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1410.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

UZASADNIENIE  
do zarządzenia nr 15/07
Burmistrza Pakości
z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach ratowniczych.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego, przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
Burmistrz Pakości ustalił ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł  za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, co mieści się w w/w przedziale. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3221