Zarządzenie nr 13/07BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 lutego 2007w sprawie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 13/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 lutego 2007


w sprawie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pakości, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 190/06 Burmistrza Pakości z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości wprowadza się następujące zmiany:

  • w § 14 po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
    „3. Zastępcy Burmistrza podlega bezpośrednio Referat Komunalno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.”
  • Schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal  

_______________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 lutego 2009, 11:24:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3222