Zarządzenie nr 66/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 25 października 2007w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r.

Zarządzenie nr 66/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 października 2007


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 66/07
Burmistrza Pakości
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Zarządzenia Nr 66/07
Burmistrza Pakości
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

W uchwale budżetowej określono:

 • prognozowane dochody na kwotę: 17 761 835 zł
  w tym:
  • dochody własne 9 864 001 zł
  • subwencja 3 951 543 zł
  • dotacje 3 946 291 zł
 • planowane wydatki na kwotę: 20 218 585 zł
  w tym:
  • wydatki bieżące 17 411 930 zł
  • wydatki majątkowe 2 806 655 zł
  • planowany deficyt 2 456 750 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w III kwartale 2007r.

 • prognozowane dochody wynoszą: 18 383 269 zł
  w tym:
  • dochody własne 10 478 255 zł
  • subwencja 4 067 354 zł
  • dotacje 3 837 660 zł
 • planowane wydatki wynoszą: 21 228 265 zł
  w tym:
  • wydatki bieżące 17 819 891 zł
  • wydatki majątkowe 3 408 374 zł
  • planowany deficyt wynosi: 2 844 996 zł
   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   • zaciągniętych kredytów 1 806 750 zł
   • zaciągniętych pożyczek 550 000 zł
   • nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych 488 246 zł

Wykonanie budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2007r. przedstawia się następująco:

 • dochody zrealizowano na kwotę: 13 944 436,88 zł
  w tym:
  • dochody własne 7 687 702,41 zł
  • subwencja 3 417 074,00 zł
  • dotacje 2 839 660,47 zł
 • wydatki zrealizowano na kwotę: 13 060 610,80 zł
  w tym:
  • wydatki bieżące 12 125 177,10 zł
  • dotacje z budżetu gminy 532 450 zł
   dla:
   - Ośrodka Kultury i Turystyki 300 100 zł
   - Biblioteki w Pakości 75 100 zł
   - Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS 48 000 zł
   - Klubu Sportowego „Notecianka” 76 250 zł
   - MUKS  „Sokół” 27 000 zł
   - Yacht Klub Polski 1 000 zł
   - Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” 5 000 zł
  • wydatki majątkowe 935 433,70  zł
  • osiągnięto nadwyżkę w wysokości: 883 826,08 zł

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:49:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803