Strona główna  >  Zarządzenia  >  2006

Zarządzenie nr 236/06
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2006


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość

Na podstawie § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020) postanawia się, co następuje:

§ 1. Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje:

 1. bilans z wykonania budżetu Gminy Pakość,
 2. jednostki organizacyjne:
  • Urząd Miejski w Pakości –bilans jednostki,
  • Szkołę Podstawową w Pakości – bilans jednostki,
  • Gimnazjum w Pakości – bilans jednostki,
  • Przedszkole Miejskie w Pakości – bilans jednostki,
  • Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu – bilans jednostki,
  • Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, Biblioteka w Pakości - bilans jednostki.
 3. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości – bilans spółki.

§ 2. Bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej.

§ 3. Jednostki wymienione w § 1 sporządzają bilanse jednostkowe za dany rok obrachunkowy do dnia 31 grudnia w złotych i groszach i przekazują do Skarbnika Gminy wraz z informacją zawierającą istotne dane i objaśnienia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki w terminie 7 dni od daty ich zatwierdzenia.

§ 4. 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metodą konsolidacji pełnej, polegającej na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań jednostek, jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonywaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych.
2. W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają:

 • wartość udziałów jednostki dominującej wniesionych do jednostek zależnych,
 • kwoty dywidendy, jeżeli spółka dokonała podziału wyniku finansowego,
 • wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze wszystkich jednostek objętych konsolidacją.

3. Dokonując konsolidacji sprawozdania finansowego należy:

 • rozliczyć wynik finansowy na rzecz udziałowców mniejszościowych w wysokości odpowiadającej udziałom,
 • ustalić wartość spółki oraz dokonać korekty wyniku finansowego o odpis wartości spółki,

§ 5. Poszczególne aktywa i pasywa bilansów jednostkowych po dokonanych korektach i wyłączeniach konsolidacyjnych należy dostosować do aktywów i pasywów wzoru skonsolidowanego bilansu jednostek stanowiącego załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020). Dokonane korekty i wyłączenia należy nanieść na arkusz konsolidacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości według ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694).

§ 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 236/06
Burmistrza Pakości
z dnia 25 sierpnia 2006r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020) Gmina Pakość jako jednostka dominująca ma obowiązek sporządzić bilans skonsolidowany, który jest sumą bilansu jednostki dominującej, bilansów je4dnostek organizacyjnych oraz zależnych. Skonsolidowany bilans Gminy przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Podjecie przedmiotowego zarządzenia ma na celu określenie zasad, zgodnie z którymi dokonywana będzie konsolidacja sprawozdań finansowych. 


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij