Zarządzenie nr 118/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 4 czerwca 2008w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2007 rok

Zarządzenie nr 118/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 czerwca 2008


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2007 rok

Na  podstawie § 15 oraz 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020 z późn.zm.[1]) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.[2]) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostką dominującą jest Gmina Pakość.

2. Jednostkami zależnymi kontrolowanymi przez jednostkę dominującą, które podlegają konsolidacji, są:


a) Urząd Miejski w Pakości,
b) Szkoła Podstawowa w Pakości,
c) Gimnazjum w Pakości,
d) Przedszkole Miejskie w Pakości,
e) Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
f)  Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
g) Biblioteka w Pakości,
h) Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.

3. Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

a) bilans z wykonania budżetu Gminy Pakość,
b) bilanse jednostek objętych konsolidacją,
c) zestawienie, na którym nastąpi sumowanie danych bilansu z wykonania budżetu, bilansów jednostek zależnych, instytucji kultury oraz spółki, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
d) arkusz dotyczący wyłączeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących między jednostkami objętymi konsolidacją, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
e) arkusz dotyczący wyłączeń występujących w poszczególnych jednostkach tych samych składników aktywów, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
f) arkusz dotyczący wyłączeń funduszy i udziałów, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
g) skonsolidowany bilans Gminy Pakość za 2007 rok, zgodnie ze wzorem bilansu stanowiącego załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020 z późn.zm.).

§ 2.  1. Konsolidację należy przeprowadzić metodą pełną, która polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt.

2. W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają:

a) wartość udziałów jednostki dominującej wniesionych do jednostki zależnej,
b) kwota dywidendy, przekazana przez jednostkę zależną jednostce dominującej,
c) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze wszystkich jednostek objętych konsolidacją.

§ 3. Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości według ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.).

§ 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020 z późn. zm.).

§ 5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 236/06 Burmistrza Pakości z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2007 rok.

[1] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008r. Nr 72, poz. 422.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146,  poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr  267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008r. Nr 63, poz. 393.

Załącznik nr 1 (35kB) pdf
Załącznik nr 2 (27kB) pdf
Załącznik nr 3 (25kB) pdf
Załącznik nr 4 (23kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 118/08
Burmistrza Pakości
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2007 rok

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142 poz. 1020 z późn.zm.) Gmina Pakość jako jednostka dominująca ma obowiązek sporządzić bilans skonsolidowany, który jest sumą bilansu jednostki dominującej, bilansów jednostek organizacyjnych oraz zależnych.

Skonsolidowany bilans Gminy przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Podjecie przedmiotowego zarządzenia ma na celu określenie zasad, zgodnie z którymi dokonywana będzie konsolidacja sprawozdań finansowych. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659