Zarządzenie nr 114/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 maja 2008w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2007 rok

Zarządzenie nr 114/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 maja 2008


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2007 rok

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 21041) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2007 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

Załącznik nr 1 (91kB) pdf
Załącznik nr 2 (65kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 114/08
Burmistrza Pakości
z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za 2007 rok

Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy za poprzedni rok budżetowy oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2007r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Informacja winna być przedstawiona w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:51:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1716