Zarządzenie nr 108/08 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 kwietnia 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 108/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 21041) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie na kwotę 29 610 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 59 097 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 • dokonać zwiększeń w planie wydatków na kwotę 88 707 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 19 151 569 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 18 824 679 zł
  dochody własne 10 495 056 zł
  subwencje 4 882 210 zł
  dotacje 3 447 413 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 326 890 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 138 924 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 18 268 844 zł, w tym na:
  wynagrodzenia i pochodne 9 019 287 zł
  dotacje 768 834 zł
  obsługa długu 176 709 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 870 080 zł,

c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 987 355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 2 987 355 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Załącznik nr 1 (76kB) pdf
Załącznik nr 2 (76kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 108/08
Burmistrza Pakości
z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008r. wynika z konieczności przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 29 610 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-13/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008r. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 59 097 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264