Zarządzenie nr 106/08 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 kwietnia 2008w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Zarządzenie nr 106/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 kwietnia 2008


w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)1 w związku z § 6 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić limit gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości z tytułu:

  • pobranych dochodów własnych Gminy do kwoty 1 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych 00/100),
  • pobranych a niewypłaconych środków na wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięćtysięcy złotych 00/100) dla Urzędu Miejskiego w Pakości, oraz w wysokości 1 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych 00/100) dla każdej z pozostałych jednostek budżetowych, dla których Urząd Miejski prowadzi obsługę finansowo-księgową,
  • zapasu gotówki na wydatki bieżące (tzw. pogotowie kasowe) w wysokości 1 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych 00/100).

2. Ustalić limit gotówki w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z tytułu:

  • pobranych a niewypłaconych środków na wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięćtysięcy złotych 00/100),
  • zapasu gotówki na wydatki bieżące (tzw. pogotowie kasowe) w wysokości 2 000 zł (słownie: dwatysiące złotych 00/100).

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 90/08 Burmistrza Pakości z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 106/08
Burmistrza Pakości
z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie ustalenia limitu gotówki w kasie

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia pozwoli na zabezpieczenie niezbędnego zapasu środków pieniężnych w kasie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, zgodnie bowiem z § 6 Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Pakości stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie ustalana jest przez Burmistrza. Ponadto Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469