Zarządzenie nr 94/08 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 marca 2008w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2007 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2007r.

Zarządzenie nr 94/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 marca 2008


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2007 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2007r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 21041) postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2007 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody budżetowe
plan 18 427 182,00 zł
wykonanie 18 303 088,59 zł

w tym wykonanie:
a) dochody własne 10 355 886,34 zł
b) subwencja ogólna 4 067 354,00 zł
c) dotacje celowe 3 879 848,25 zł

2. Wydatki budżetowe
plan 21 158 126,00 zł
wykonanie 19 339 417,45 zł

w tym wykonanie:
a) wydatki bieżące, w tym: 16 845 377,45 zł
wynagrodzenia i pochodne 7 591 189,35 zł
obsługa długu 33 313,59 zł
dotacje udzielone z budżetu 691 794,16 zł
b) wydatki majątkowe 2 494 040,00 zł


3. Deficyt
plan 2 730 944,00 zł
wykonanie 1 036 328,86 zł

3. Realizacja przychodów i rozchodów

a) Przychody
plan 3 175 302,00 zł
wykonanie 2 573 213,93 zł
b) Rozchody
plan 444 358,00 zł
wykonanie 444 358,00 zł

4. Realizacja planów finansowych

a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dochody
plan 3 218 528,00 zł
wykonanie 3 216 407,54 zł

wydatki
plan 3 218 528,00 zł
wykonanie 3 216 407,54 zł

b) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
stan na początek roku 485 046,37 zł
przychody 518 637,19 zł
wydatki 152 387,58 zł
stan na koniec roku 851 295,98 zł

c) dochody własne jednostek budżetowych
Urząd Miejski w Pakości
stan na początek roku 48,48 zł
przychody 6 742,40 zł
wydatki 6 738,34 zł
stan na koniec roku 52,54 zł

Szkoła Podstawowa w Pakości
stan na początek roku 1 173,43 zł
przychody 76 611,76 zł
wydatki 73 612,75 zł
stan na koniec roku 4 172,44 zł

Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
przychody 11 000,00 zł
wydatki 11 000,00 zł

Gimnazjum w Pakości
stan na początek roku 2 389,29 zł
przychody 31 733,42 zł
wydatki 30 136,00 zł
stan na koniec roku 3 986,71 zł

Przedszkole Miejskie w Pakości
stan na początek roku 2 153,45 zł
przychody 46 837,96 zł
wydatki 46 208,26 zł
stan na koniec roku 2 783,15 zł

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2007 rok, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
Przychody
Plan 491 620,00 zł
Wykonanie 491 581,72 zł

Rozchody
Plan 491 620,00 zł
Wykonanie 491 581,72 zł

Biblioteka w Pakości
Przychody
Plan 114 975,00 zł
Wykonanie 112 638,21 zł

Rozchody
Plan 114 975,00 zł
Wykonanie 112 638,21 zł

§ 3. Przedstawić sprawozdania wymienione w § 1 oraz § 2 Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 94/08 Burmistrza Pakości
z dnia 18 marca 2008r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2007 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2007r.

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), Burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, a także sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:40:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1583