Zarządzenie nr 88/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 15 lutego 2008w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakość

Zarządzenie nr 88/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 lutego 2008


w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 406 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pakość w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Pakości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulamin + Wniosek (65kB) pdf

Burmistrz Pakości 

 Wiesław Kończal

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

[2]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w M. P. z 2006 r. Nr 71, poz. 714 i Nr 73, poz. 734, Dz. U. Z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 169, poz. 1199 i Nr 249, poz. 1832, M. P. z 2007 r. Nr 65, poz. 732 i Nr 68, poz. 754, Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859,  Nr 147,  poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181,  poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 stycznia 2009, 11:36:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433