Zarządzenie nr 224/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 11 stycznia 2021w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Zarządzenie nr 224/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 11 stycznia 2021


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 11 ust. 3 oraz art. 13 ust.1, art.13 ust.2  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 1 lutego 2021 roku.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 4. Wzór oferty  realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określają załącznik nr 1,3,5 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich, Kultury i Edukacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik (110kB) pdf
 
 
Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Pakości ogłasza otwarty konkurs na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2021, 07:16:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200