Zarządzenie nr 174/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 lipca 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 174/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 lipca 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r.,Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. oraz Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie w związku z:
a) otrzymaniem środków dotacji celowej:
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 41 914,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 478,79 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 054,26 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 853,60 zł,
b) otrzymaniem grantu:
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 85 300,65 zł,
przeniesienie na kwotę 29 300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 212 013,10 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 43 856 996,24 zł, w tym:
a) dochody własne 21 549 995,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 698 893,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 355 016,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości  51 363 726,47 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 496 952,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 516 405,99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 340 744,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 175 661,26 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 793 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 509 768,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 123,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”

5)wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3  do  niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1275kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1.Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze  stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
3.Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie o 41 914,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-802-7/20 z dnia 3 lipca 2020r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020r. (II tura głosowania) oraz organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (II tura głosowania) w związku ze złożonymi wnioskami z gmin w tym zakresie,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 6 478,79 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2020, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (kwarantanna zbiorowa za maj) oraz przeniesienie w planie wydatków na kwotę 29 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa na potrzeby ppoż., zakup wyposażenia do magazynu OC, a także zakup szaf do dokumentacji zastrzeżonej oraz systemu kodowanego dostępu do dwóch pomieszczeń,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 19 054,26 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 2 853,60 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w III kwartale oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł, w związku z otrzymaniem grantu zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/35/2020 z dnia 1 lipca 2020r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Realizacja ww. projektu wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn.zm.).
5.Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 lipca 2020, 08:11:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107