Zarządzenie nr 164/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 czerwca 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 164/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 czerwca 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r. i Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 9 531,74 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 301 262,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 310 793,74 zł,
przeniesienie na kwotę 73 320,00 zł,
rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 25 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 492 434,74 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 43 141 737,88 zł, w tym:
a) dochody własne 21 264 319,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 269 310,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 350 696,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 644 148,11 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 777 374,26 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 849 912,16 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 053 628,90 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 796 283,26 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 914 516,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 454 772,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 198 773,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (578kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie na kwotę 9 531,74 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21.05.2020r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 301 262,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 28.05.2020r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowana przedszkolnego w roku 2020,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie kwoty 73 320,00 zł w związku koniecznością zakupu komputerów do nauki na odległość - „Zdalna szkoła”,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż i nieruchomości gruntowych planowanych do nabycia przez Gminę Pakość oraz w celu umożliwienia realizacji bieżących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 czerwca 2020, 09:45:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62