Zarządzenie nr 156/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 kwietnia 2020w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 156/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2020


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Pakości z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Załącznik (749kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
 
 
  
Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 156/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości 
 
Nadanie nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości wynika z konieczności uwzględnienia w jego treści nowych regulacji ustawowych dotyczących realizacji zadań gminnych. Ponadto Regulamin wprowadza rozwiązania, służące usprawnieniu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości.
Podstawę prawną wydania niniejszego zarządzenia stanowi art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020, poz. 713), zgodnie z którym organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 czerwca 2020, 14:51:07)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (22 lipca 2020, 13:29:10)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika - niepoprawny układ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 72