Zarządzenie nr 162/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 maja 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok

Zarządzenie nr 162/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 maja 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Załącznik (175kB) pdf
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Podanie do publicznej wiadomości, o której mowa art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
 
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:
a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,
d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
 
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
 
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości podaje w terminie do 31 maja 2020r. informację, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.  
        
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 maja 2020, 07:58:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68