Zarządzenie nr 161/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 25 maja 2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r

Zarządzenie nr 161/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 25 maja 2020


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 r

Na podstawie art. 10 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351, Nr 1495, 1571, 1680 i z 2020r. poz. 568) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2019 rok Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.
 
§ 2. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2019 rok Biblioteki Publicznej w Pakości.
 
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, obejmują bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok.
 
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, co wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
 
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości zatwierdza sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
i Biblioteki Publicznej w Pakości nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.  
           
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 maja 2020, 10:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76