Zarządzenie nr 160/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 maja 2020w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 160/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 maja 2020


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 i 3 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej:
w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 9 200,00 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 84 200,00 zł,
w dziale 855 Rodzina na kwotę 10 713,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 104 113,00 zł,
przeniesienie na kwotę 156 992,00 zł,
rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 100 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 657 412,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 651 944,14 zł, w tym:
a) dochody własne 21 085 319,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 13 958 517,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 115 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 809 125,37 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 42 466 580,52 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 913 700,42 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 058 628,90 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 855 071,52 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 613 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 454 772,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 125 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 342 544,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 227 544,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (585kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 9 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2020 z dnia 17.04.2020r. ustalającą ostateczne wielkości dotacji na 2020 rok,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2020 z dnia 17.04.2020r. ustalającą ostateczne wielkości dotacji na 2020 rok,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 82 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 z dnia 8.05.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2020 z dnia 17.04.2020r. ustalającą ostateczne wielkości dotacji na 2020 rok,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 6 513,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2020 z dnia 30.04.2020r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków w celu wprowadzenia stałych organizacji ruchu na ul. Mikołaja i ul. Cmentarnej,
- przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 105 932,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00 zł w związku z koniecznością dokonania remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości,
- przeniesienie w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów,
- przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 30 000,00 zł w związku z realizacją programu wieloletniego „Senior+” oraz zabezpieczeniem środków na realizacje zasiłków celowych,
- przeniesienie w dziale 855 Rodzin na kwotę 2 060,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego realizacja rządowego programu „Dobry start”.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 maja 2020, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77