Zarządzenie nr 151/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 7 kwietnia 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 151/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 7 kwietnia 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374 i 568), art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej:
w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 543,37 zł,
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 37 922,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 124 000,00 zł,
rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 49 000,00 zł,
zwiększenie o kwotę 40 465,37 zł,
przeniesienie na kwotę 61 100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 129 070,88 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 123 603,02 zł, w tym:
a) dochody własne 21 071 090,00 zł,
b) subwencje 7 555 273,00 zł,
c) dotacje celowe 13 497 240,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 55 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 129 070,88 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 41 805 603,02 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 328 822,92 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 883 844,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 444 978,31 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 446 672,40 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 467,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł,”;

5) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 15zn. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 2 543,37 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3.04.2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2020r., środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020r.,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 37 922,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27.03.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26,
- przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 58 600,00 zł i z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwoty 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie umowy zlecenie oraz zakup komputerów w związku z wprowadzonym w szkołach w okresie od 25 marca 2020r. nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zakup dokonywany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na umowę zlecenie,
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 49 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Dziarnowo i Kościelec oraz większej niż zaplanowano ilości projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Programu „Posiłek w szkole i domu”,
- rozdysponowana rezerwy celowej w kwocie 124 000,00 zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 kwietnia 2020, 08:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144