Zarządzenie nr 150/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 kwietnia 2020w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Zarządzenie nr 150/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 kwietnia 2020


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284 i 374), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2019 rok, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Dochody budżetu gminy w 2019r. wykonano w wysokości 44 460 777,11 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 226 171,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 761 927,01 zł,
b) subwencje 7 326 532,00 zł,
c) dotacje celowe 15 137 711,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 116 335,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 234 606,11 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 284 561,95 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 27 540,53 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 518,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 921 985,63 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 850 272,02 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2019r. zrealizowano w wysokości 44 159 815,24 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 40 736 554,33 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 865 197,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 437 996,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 427 201,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 654 378,19 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 801 631,74 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 146 231,41 zł,
e) obsługa długu 269 115,36 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 423 260,91 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 298 043,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 610 263,77 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 125 217,00 zł.
Wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 300 961,87 zł.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pakość, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz Biblioteki Publicznej w Pakości za 2019r. Radzie Miejskiej w Pakości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (1491kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (133kB) pdfUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych gminy Pakość. Zawiera również sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości. Dołączono również szczegółową informację o zmianie stanu mienia komunalnego gminy Pakość. Sprawozdanie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 kwietnia 2020, 15:12:04)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (4 maja 2020, 08:53:35)
Zmieniono: Publikacja opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118