Zarządzenie nr 140/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 18 lutego 2020w sprawie użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 78/8, obręb nr 2, przy ul. św. Jana 14 w Pakości

Zarządzenie nr 140/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 lutego 2020


w sprawie użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 78/8, obręb nr 2, przy ul. św. Jana 14 w Pakości

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 13, art. 18 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Użycza się na czas nieoznaczony jednostce organizacyjnej Gminy Pakość - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości, część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, oznaczonej geodezyjnie nr 78/8 w części o powierzchni 0,2376 ha, w skład której wchodzi część niemieszkalna, tj. parter budynku, pod działalność Dziennego Domu SENIOR+, o pow. użytkowej 270,91 m2, z przeznaczeniem  na realizację celów statutowych.
2. W skład przedmiotu użyczenia, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:
1) część nieruchomości gruntowej o nr ewid. 78/8, obręb nr 2 przy ul. św. Jana 14 w Pakości, o powierzchni 0,2376 ha,
2) niemieszkalna część budynku – parter, o powierzchni użytkowej 270,91 m2.
3. Użyczenie nieruchomości wymienionych w ust. 2 nastąpi na warunkach określonych
w odrębnym porozumieniu.

§ 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pakość.
 
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
     
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 140/20
Burmistrza Pakości
z dnia 18 lutego 2020 r.
 
w sprawie użyczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pakości części nieruchomości gruntowej zabudowanej o nr ewid. 78/8, obręb nr 2, przy ul. św. Jana 14 w Pakości

 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.
W myśl art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. 
W związku z uchwałą nr XII/107/2-19 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu SENIOR+ w Pakości, połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, zasadnym jest zawarcie porozumienia o nieodpłatnym użyczeniu części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, oznaczonej geodezyjnie nr 78/8 w części o powierzchni 0,2376 ha, w skład której wchodzi część niemieszkalna, tj. parter budynku o powierzchni użytkowej 270,91 m2, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie osobom starszym korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej oraz prozdrowotnej. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 marca 2020, 12:18:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210