Zarządzenie nr 147/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 lutego 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 147/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 lutego 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej:
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 20 204,00 zł,
w dziale 855 Rodzina na kwotę 380,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 20 584,00 zł,
przeniesienie na kwotę 28 961,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 088 605,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 083 137,65 zł, w tym:
a) dochody własne 21 071 090,00 zł,
b) subwencje 7 555 273,00 zł,
c) dotacje celowe 13 456 774,65 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 55 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł,”;
4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 088 605,51 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 41 765 137,65 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 358 772,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 882 744,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 476 027,44 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 376 257,90 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 467,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł,”;
5) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, a
6) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do
niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (632kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 20 204,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-802-2/20 z dnia 25 lutego 2020r. z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. – I część,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 380,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24.02.2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz.15,
- przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 21 574,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS,
- przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 635,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- przeniesienie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 252,00 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 4 500,00 zł w planie wydatków funduszu sołeckiego Ludwińca z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego.
5. Ocena skutków prawnych:Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 marca 2020, 12:01:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226