Zarządzenie nr 138/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 lutego 2020w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr 138/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 lutego 2020


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na wykonanie zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie  art. 30 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz.688, z późn. zm.)  w związku z uchwałą nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zarządzam co następuje:

§1
Powołuję komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:
  • Mariusz Jarzynowski - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy – Przewodniczący komisji,
  • Katarzyna Lewandowska – Inspektor ds. turystyki i promocji Gminy – Członek komisji,
  • Sylwia Rygielska – Starszy specjalista – pełnomocnik ds. informacji publicznej i kontaktów z jednostkami organizacyjnymi gminy – Sekretarz Komisji,
  • Lucyna Ostrowska – Zastępca głównego księgowego – Członek Komisji.
§2
Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3  
Z uwagi na brak zgłoszeń komisja konkursowa działa bez udziału przedstawiciela wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§4  
Wykonanie zadania powierza się Zastępcy Burmistrza Pakości.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 lutego 2020, 11:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247