Zarządzenie nr 133/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 stycznia 2020w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034

Zarządzenie nr 133/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 stycznia 2020


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622,1649 i 2020)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (2890kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń
UZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2020–2034.
Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z  art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia uzasadnia konieczność utrzymania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą budżetu Gminy Pakośc na 2020 r.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 lutego 2020, 14:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58