Zarządzenie nr 132/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 stycznia 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 132/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 stycznia 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 737,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 737,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 068 021,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 42 062 553,65 zł, w tym:
a) dochody własne 21 071 090,00 zł,
b) subwencje 7 555 273,00 zł,
c) dotacje celowe 13 436 190,65 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 55 100,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 6 005 467,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 5 934 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 59 232,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 068 021,51 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 41 744 553,65 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 338 188,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 869 833,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 468 354,44 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 605 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 376 257,90 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 453,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 323 467,86 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 208 476,86 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 115 000,00 zł,”;

5) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (349kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Podjęcie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4 737,65 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na I kwartał 2020 r.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 lutego 2020, 14:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208