Zarządzenie nr 129/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 stycznia 2020w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Zarządzenie nr 129/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość

Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone uchwałą Nr XXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Lp.KryteriaDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumLiczba punktów
1

Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący, pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
15
2

Jeden rodzic/opiekun prawny, pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
10
3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, do którego o przyjęcie stara się kandydat

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
8
 
§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określone uchwałą Nr XXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Lp. Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium Liczba punktów
1
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydataOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
2
Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Pakość Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego5
3
Niepełnosprawność w rodzinieOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)5

§ 3. Powierzam wykonanie zarządzenia Dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

 

 
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 129/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 21 stycznia 2020 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pakość
 
Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Wobec powyższego zarządzenie jest w pełni uzasadnione. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 stycznia 2020, 08:32:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60