Zarządzenie nr 128/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 21 stycznia 2020w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 128/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 21 stycznia 2020


w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składnia dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Powierzam wykonanie zarządzenia Dyrektorom publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość www.bip.pakosc.pl w zakładce „Zarządzenia Burmistrza Pakości” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakość.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (97kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


 

U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 128/2020
Burmistrza Pakości
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakość na rok szkolny 2020/2021


Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową ustala do końca stycznia terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów dwujęzycznych.
Wobec powyższego zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 stycznia 2020, 08:24:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126