Zarządzenie nr 121/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 stycznia 2020w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie nr 121/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) i § 13 ust. 3 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przekazuję uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy następującym jednostkom organizacyjnym:
 
1) Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość do kwoty 150 000 zł,
2) Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Pakości do kwoty 500 000 zł,
3) Przedszkolu Miejskiemu w Pakości do kwoty 150 000 zł,
4) Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości do kwoty 300 000 zł,
5) Szkole  Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości do kwoty 650 000 zł,
6) Zespołowi Placówek Oświatowych w Kościelcu do kwoty 230 000 zł.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek organizacyjnych, wymienionych w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
    
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
2. Omówienie podstawy prawnej:  
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz art. 30 ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), do zadań wójta należy w szczególności: określanie sposobu wykonywania uchwał oraz wykonywanie budżetu.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.  
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Burmistrz Pakości korzystając z upoważnienia zawartego w § 13 ust. 3 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, przekazuje jednostkom organizacyjnym Gminy Pakość, niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakość na lata 2020-2034, uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.
           
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2020, 11:22:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56