Zarządzenie nr 120/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 stycznia 2020w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość

Zarządzenie nr 120/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 stycznia 2020


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 212 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) i § 13 ust. 1 pkt a uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2020r. kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, w rachunku bieżącym, w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Gminy Pakość.
 
§ 2. Spłata kredytu  nastąpi do dnia 31 grudnia 2020r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

    
 
UZASADNIENIE
 
1. Przedmiot regulacji:
Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Na podstawie upoważnienia do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, wynikającego z § 13 ust. 1 pkt a uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest uzasadnione. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku z przejściowym niedoborem środków pieniężnych na rachunku budżetu, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w celu zachowania płynności w realizacji zaciągniętych zobowiązań Gminy wobec kontrahentów.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.
           
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2020, 11:20:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56